Na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 blijven alle plaatselijke verordeningen in een gemeente gewoon gelden. Gemeentes hebben tot 2029 de tijd om te komen tot één integraal omgevingsplan voor de hele gemeente; de transitiefase. Het is daarbij de bedoeling dat de gemeente deze verordeningen, of beter gezegd de bepalingen daaruit die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, integreert in het omgevingsplan.

 

Het zou een keuze kunnen zijn om in een eerste (deel)omgevingsplan van een gemeente al de verordeningen op te nemen, maar dan moet ook geregeld worden dat in de rest van de gemeente die verordeningen ‘oude stijl’ nog blijven gelden – die verordeningen moeten daar dan op aangepast worden. Om deze onduidelijke en onoverzichtelijke situatie te voorkomen adviseren we gemeentes om een Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) op te stellen. De VFL brengt alle huidige verordeningen met bepalingen over de fysieke leefomgeving samen en fungeert tot aan het eind van de transitieperiode als afzonderlijk document.
Idealiter wordt de VFL aan het einde van de transitieperiode in één vloeiende handeling opgenomen in het dan gereed zijnde omgevingsplan.

 

Wij hebben een standaard-VFL ontwikkeld, waarin de verordeningen zijn opgenomen die vrijwel alle gemeentes in Nederland hebben, zoals de APV, de Afvalstoffenverordening (voor zover er geen samenloop is met het zwerfafvalartikel uit de Bruidsschat), de kapverordening en de (restanten van de) bouwverordening, de erfgoedverordening, de markt- en standplaatsenverordening, de woonschepenverordening en de verordening bodemsanering. Samen met de betreffende gemeente maken we de standaard-VFL graag op maat. Dit leidt vaak tot interessante gesprekken, want hoewel de meeste gemeentes in eerste instantie ‘beleidsneutraal’ willen omzetten, zijn we al meermaals tegengekomen dat bepaalde onderwerpen dubbel of zelfs tegenstrijdig worden geregeld. Daar vinden we dan uiteraard een oplossing voor.