Goirle

GEBIEDSTRANSFORMATIE

Nederland bestaat bij de gratie van vooruit denken, investeren in onze leefomgeving en samenwerken. Hier is iedereen gelijk en zijn we van elkaar afhankelijk om een veilige, gezonde, levendige en aantrekkelijke leefomgeving te kunnen maken. KuiperCompagnons helpt daarbij. Wij zetten de transformatie van stedelijke en landelijke gebieden in gang met inspirerende ideeën en creatieve oplossingen. Wij creëren niet alleen draagvlak, maar uitvoeringsbereidheid en enthousiasme bij alle betrokkenen.
Dat kan in onze overtuiging alleen door midden in de planvormingsprocessen te staan en door samen te werken met initiatiefnemers, overheden, bewoners, ondernemers en gebruikers aan integrale visies en bevlogen plannen. Als onafhankelijk adviseur en ontwerper staat het maatschappelijk belang voor ons centraal. Hoe wordt de wereld hier beter van? Daarbij zijn er voor ons geen dogma’s, maar zoeken we altijd actief naar slimme oplossingen om goede ontwikkelingen ook echt gerealiseerd te krijgen. Want alleen op die manier leveren we een echte bijdrage aan het verbeteren van onze leefomgeving.
KuiperCompagnons; portretfoto Martijn Niehof
Martijn Niehof
mniehof@kuiper.nl
06 511 540 24
KuiperCompagnons; portretfoto Maarten van Vuurde
Maarten van Vuurde
mvanvuurde@kuiper.nl
06 209 062 74
Goirle

Goirle

De zuidrand van Goirle is van oudsher een dynamisch gebied ingeklemd tussen het centrum van Goirle en het beekdal van de Oude en Nieuwe Leij. Naast de Sint-Janskerk domineren vooral de twee textielfabrieken het beeld; de Van Besouw en de Van Puijenbroek. Het grootste gedeelte van de textielindustrie is de laatste decennia echter vertrokken uit Goirle, beide fabrieken staan grotendeels leeg en delen beginnen te verloederen. Er is gekozen om deze locaties te transformeren naar wonen en dit te gebruiken om een krachtige impuls te geven aan Goirle en het naastgelegen beekdal.

Om die reden is in samenspraak met de betrokken eigenaren, de gemeente, de provincie, het Waterschap, het Brabants Landschap, de Stichting Steengoed en het Biodiversiteitsteam een integrale toekomstvisie opgesteld voor het gebied. In deze toekomstvisie zijn de verschillende losse opgaven in het gebied met elkaar in verband gebracht en tot één samenhangend en uitvoerbaar plan gemaakt. Dit vroeg flink wat energie en inzet in de visie-fase, maar heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat er meer ruimte en kwaliteit is ontstaan voor de nieuwe woningen, en tegelijkertijd ook de opgaven rondom cultuurhistorie, water en ecologie in dit gebied kunnen worden uitgevoerd. Daar was anders geen budget voor beschikbaar.


project: Goirle Zuidrand
Wells Meer; een uniek energielandschap

Wells Meer; een uniek energielandschap

De gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. 50% van de toekomstige vraag moet op één locatie opgewekt worden, zodat er een kwaliteitsimpuls in het gebied kan worden gerealiseerd en andere waardevolle en/of kwetsbare gebieden, zoals Nationaal Park De Maasduinen, bespaard blijven.

KuiperCompagnons heeft samen met Antea Group en Econnetic in een haalbaarheidsverkenning gekeken wat dit ruimtelijk, technisch en economisch betekent en een mogelijk toekomstbeeld geschetst. We staan aan de start van de mogelijke ontwikkeling van de derde generatie grootschalige ontginning door het gebied te herontwikkelen tot energielandgoed. De ontwikkeling bouwt voort op de bestaande landschapskwaliteiten en de rijke historie en zet een nieuw landgoed als herkenbare landschappelijke drager in voor energieopwekking.


project: Energielandgoed Wells Meer
ZonneWIJzer, Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden

ZonneWIJzer, Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden

De ZonneWIJzer is een handreiking vol met tips en aanbevelingen om tot een goed ontwerp voor een grond- of watergebonden zonneveld te komen. De ZonneWIJzer geeft handvatten voor een goede ruimtelijke inpassing, rekening houdend met landschappelijke en ecologische karakteristieken. Ook maakt de ZonneWIJzer mogelijke functiecombinaties inzichtelijk, zoals met agrarisch grondgebruik, waterberging of recreatie. De ZonneWIJzer doet geen uitspraak of en waar zonnevelden moeten worden ontwikkeld, maar brengt in beeld hoe zonnevelden een plek kunnen krijgen in het stedelijk gebied, langs de infrastructuur en in de verschillende landschappen van de Gelderse streken.

De ZonneWIJzer is opgesteld door KuiperCompagnons in nauwe samenwerking met Urban Synergy en ECN-part of TNO. Het Lab uit Arnhem heeft de grafische vormgeving verzorgd. De opdracht is uitgevoerd op initiatief van de tafel Ruimte van het Gelders Energieakkoord (GEA).


project: ZonneWIJzer, Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden

Landschap

Stedenbouw

Buitenruimte