07ROSV14710101structuurvisiekaartDronten.jpg
02ngemeentemetverschillendeidentiteiten.jpg
03grootschaligeagrarischekerngebied.jpg
04natuurlijkrecreatievezoneaandeRandmere.jpg
0520100520presentatieadviesgroepenAlleen.jpg
06Drontenstructuurplan1959.jpg
08bijzonderwoonmilieuaandevaart.jpg
09bijzonderwoonmilieuinhetgroen.jpg

Structuurvisie Dronten

Dronten NL – Eind 2012 heeft de voltallige raad van Dronten de door KuiperCompagnons opgestelde ‘Structuurvisie Dronten 2030’ vastgesteld.

Eind 2012 heeft de voltallige raad van Dronten de door KuiperCompagnons opgestelde ‘Structuurvisie Dronten 2030’ vastgesteld. Deze visie onderscheidt verschillende identiteiten binnen de gemeente Dronten: het grootschalige agrarische kerngebied, de natuurlijk-recreatieve zone langs de Randmeren en de intieme kernen binnen een groene omlijsting. De structuurvisie laat zien hoe de gemeente die kwaliteiten toekomstbestendig maakt. Dit gebeurt onder meer door zorgvuldig en stapsgewijs te bouwen en vooral ook door de bestaande woonwijken te verbeteren. In de dynamische uitvoeringsparagraaf is vastgelegd hoe de doelen verwezenlijkt kunnen worden en hoe invulling gegeven kan worden aan de mogelijkheden om te verevenen. De visie is tot stand gekomen middels een uitgebreid extern en intern communicatietraject, wat erin heeft geresulteerd dat de visie een groot draagvlak heeft in de raad en onder de bevolking.

gerelateerde projecten