expertise › Omgevingsvisie Lansingerland 2040: verbonden, vindingrijk en gezond
LR61912040CollageLansingerlandVerbondenM.jpgCollage Lansingerland Verbonden Metropool
61912040LansingerlandCirkeldiagram01tota.jpgcirkeldiagram met bouwstenen voor de omgevingsvisie Lansingerland

Omgevingsvisie Lansingerland 2040: verbonden, vindingrijk en gezond

Lansingerland –

Midden in een dynamische omgeving
Lansingerland is een dynamische gemeente midden in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Het is een gemeente waar het gemoedelijk wonen is, met een gezonde samenleving, sterke ondernemers, een internationaal belangrijke glastuinbouwsector en een afwisselend landschap aan de Rotte. In het omgevingsvisieproces hebben we vanuit die kwaliteiten de ambities bepaald voor de toekomst.

De omgevingsvisie heeft zijn basis in een uitgebreid participatietraject. Via enquêtes en deelname aan evenementen zijn bijna 1.000 mensen op enige manier betrokken geweest bij het proces. De omgevingsvisie is ook het startpunt voor een verdere intensieve samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners.

Duurzaam denken
De gemeente zet in op een ‘verbonden, vindingrijk en gezond Lansingerland in 2040’. Een plek waar inwoners prettig wonen, werken, recreëren en bewegen in een groene, gezonde en (sociaal) duurzame leefomgeving. Waar gewerkt wordt aan impactvolle oplossingen voor complexe, mondiale voedselvraagstukken en ondernemers en inwoners samen werk maken van leefbare kernen. Om dat te realiseren werkt de omgevingsvisie vanuit drie pijlers. Met die pijlers zijn de leefomgeving, de samenleving en het ondernemerschap verbonden. Een balans tussen People, Planet en Profit. Iedere pijler is opgebouwd uit een heldere set ambities.

‘Verbonden in de metropool’
Goed bereikbaar en moderne mobiliteitsvormen: inzetten op moderne, duurzame en schone vervoersmogelijkheden.
Toekomstbestendige omgeving: komen tot een omgeving die klimaatadaptief en natuurinclusief is ingericht.
Sterke ruimtelijke structuren en ruime groengebieden: beschermen van groengebieden, water en historische en landschappelijke structuren.

‘Vindingrijk en ondernemend’
Home of Horti Science: mogelijk maken van kennisontwikkeling/innovatie en plek voor nieuwe mogelijkheden in de glastuinbouwsector.
Slimme verduurzaming: aanjagen van de energietransitie en circulaire economie via elektriciteitsopwekking, duurzame warmte en nieuwe materiaalstromen
Lokaal en regionaal werken en ondernemen: bevorderen van een goed vestigings- en ondernemersklimaat, werkgelegenheid en een gezonde middenstand.

‘ Gezond samen leven’
Sterke samenleving met oog voor mensen: realiseren van een gelukkige en samenleving waar iedereen mee doet.
Ontwikkelen met karakter: ontwikkelen van voldoende duurzame woningen die passen bij de woningbehoeften.
Gezonde levensstijl in een passende omgeving: stimuleren van sociale en maatschappelijke veiligheid, positieve gezondheid en het beperken van gezondheidsrisico’s

Deze ambities zijn gebaseerd op de participatieresultaten, bestuurlijke gesprekken en bestaande uitgangspunten. Die zijn samengebracht en, na het oplossen van tegenstrijdigheden, de basis geworden van de omgevingsvisie.

Gebiedsgericht uitwerken
Idealiter zijn alle pijlers met elkaar in evenwicht. Maar de balans is natuurlijk niet overal hetzelfde. De pijlers zijn verder uitgewerkt in een aantal specifieke deelgebieden, omdat de ambities op een bedrijventerrein verschillen van die voor een woonwijk. In de ‘koers per deelgebied’ staat ook de relatie met het omgevingsplan centraal. Een heldere omgevingsvisie die gebiedsgericht keuzes maakt is een goed startpunt zodra een gemeente een omgevingsplan gaat opstellen. Daarom is ook op het gebied van milieu aangeven wat de onderscheidende ambities per gebied zijn.

Alle belangrijke acties die voortvloeien uit de omgevingsvisie zijn samengevat in een projectentabel. Hierin is per actie aangegeven wie de trekker is, wat de termijn is en wat de impact op de financiering is. Dit is per pijler uitgesplitst zodat het duidelijk is aan welke ambities een actie moet bijdragen. De omgevingsvisie is bovendien onderworpen aan een leefomgeving effectrapportage (LER), met het doel om de milieugevolgen in beeld te brengen.

Denken vanuit de beleidscyclus
Parallel aan de omgevingsvisie werd er in Lansingerland hard gewerkt aan het uitwerken van thematische ontwikkelingen rondom onder andere energie, klimaat, mobiliteit en horti science. De omgevingsvisie is daarom, met het oog op de beleidscyclus, opgesteld als 1.0-versie. De belangrijke thematische ambities zijn samengebracht tot een integrale stip op de horizon. Daarnaast is aangeven op welke manier dat thematische beleid integraal uitgewerkt kan worden en daarna onderdeel uit gaat maken van de omgevingsvisie 2.0.

Rol KuiperCompagnons
Wij hebben de gemeente in het volledige visieproces mogen ondersteunen. De analyse van beleid, kwaliteiten en ruimtelijke opgaven, het begeleiden van de participatie, bestuurlijke bijeenkomsten en ambtelijke werksessies en al het bijbehorende schrijf- en tekenwerk. KuiperCompagnons helpt de gemeente ook bij het proces naar een omgevingsplan en het uitwerken van de milieuambities in een milieubeleidsplan.
Programma:
Opstellen omgevingsvisie

Oppervlakte /omvang:
Gemeente

Opdrachtgever:
Gemeente Lansingerland

Opdrachtperiode:
mei 2019 - 2022

Status:
Unaniem vastgesteld op 24 februari 2022

Team:
Gerwin Gabry, Frank Gorissen, Jana de Heer en Andor Keur
gerelateerde projecten