Activiteitenbesluit

De meeste bedrijven in Nederland zijn meldingsplichtig in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer (wettekst). In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften ter bescherming van het milieu opgenomen waar een bedrijf aan moet voldoen. Het Activiteitenbesluit vervangt een groot aantal van de oude 8.40 AMvB’s, zoals het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. Ook is voor steeds meer bedrijven de vergunningplicht vervallen, waardoor een milieuvergunning of Hinderwetvergunning (tot 1993) niet langer noodzakelijk is, maar volstaan kan worden met een melding Activiteitenbesluit. Bij zo’n melding kan het bevoegd gezag om een akoestisch onderzoek vragen.

Wanneer een akoestisch onderzoek in het kader van het Activiteitenbesluit?

Als bedrijf moet u voldoen aan de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit of – wanneer u vergunningplichtig bent – aan de voorschriften uit uw omgevingsvergunning.
Van een aantal soorten bedrijven is bekend dat deze niet zondermeer aan de geluidvoorschriften kunnen voldoen, omdat deze dicht bij woningen zijn gelegen of activiteiten uitvoeren met een hoge geluidproductie. Om te voorkomen dat na realisatie van uw bedrijf geluidoverlast ontstaat en omwonenden gaan klagen, kan de gemeente of Omgevingsdienst u vooraf vragen om een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt in hoeverre u kunt voldoen aan de geluidvoorschriften dan wel dat u aanvullende voorzieningen moet treffen om aan de voorschriften te kunnen voldoen.
Het kan ook zijn dat geconstateerd is dat u bedrijf de geluidvoorschriften heeft overschreden en de gemeente start met handhaving. In dat geval zal u met een akoestisch onderzoek aan moeten tonen hoe u aan de geluidvoorschriften kunt voldoen.

Werkwijze

Een akoestisch onderzoek is altijd maatwerk. In overleg met u zal worden vastgesteld welke geluidbronnen moeten worden onderzocht en zal de bedrijfssituatie worden vastgesteld. Afhankelijk van de situatie zal de geluidbelasting door middel van een geluidmeting worden bepaald of zal een rekenmodel worden opgesteld waarmee de geluidbelasting zal worden berekend. Nadat de geluidbelasting is bepaald zal worden beoordeeld of aan de geluidvoorschriften wordt voldaan en zal indien nodig worden geadviseerd welke maatregelen u kunt treffen om de geluidbelasting te reduceren.

Heeft u een akoestisch onderzoek nodig? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.
werkvelden

milieu

Gerelateerde projecten