Bouwlawaai

Om geluidhinder tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden te beperken, zijn regels met betrekking tot bouwlawaai opgesteld. Met deze regels wordt niet alleen beoogd de omwonenden te beschermen tegen overmatige geluidhinder van de werkzaamheden maar ook om de uitvoerende partij de ruimte te geven om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Toetsingskader
Voor werkzaamheden die betrekking hebben op bouwwerken zijn de voorschriften terug te vinden in het Bouwbesluit 2012. Voor overige werkzaamheden kan teruggevallen worden op de circulaire bouwlawaai.
Het Bouwbesluit gaat ervan uit dat de werkzaamheden tussen 07.00 uur en 19.00 uur plaatsvinden op maandag tot en met zaterdag. Wanneer de werkzaamheden buiten deze periode plaatsvinden is ontheffing noodzakelijk.
De regelgeving gaat uit van een geluidbelasting per werkdag, de zogenaamde dagwaarde. Deze dagwaarde geldt ter plaatse van de gevel van een geluidgevoelig object, zoals een woning of een school. In de regelgeving is vastgelegd hoeveel werkdagen de dagwaarde een bepaalde hoogte mag hebben. Dit wordt maximale blootstellingsduur genoemd.

Akoestisch onderzoek bouwlawaai
Wanneer het aannemelijk is dat de dagwaarden en/of de maximale blootstellingsduur wordt overschreden, kan de gemeente vragen om een akoestisch onderzoek. KuiperCompagnons kan een dergelijk onderzoek voor u uitvoeren.
Op basis van een opgave van de werkzaamheden, de in te zetten machines en de duur van de werkzaamheden wordt een rekenmodel opgesteld waarmee de geluidbelasting ten gevolge van de werkzaamheden geprognosticeerd wordt. Vervolgens wordt beoordeeld of voldaan kan worden aan de voorschriften met betrekking tot bouwlawaai. Wanneer dit niet het geval is kunnen wij u adviseren over het toepassen van geluid reducerende maatregelen of stille technieken dan wel u ondersteunen bij het aanvragen van een ontheffing.

Ondersteuning overheden
Overheden en gemeentes doen regelmatig een beroep op de expertise van KuiperCompagnons. Wij kunnen u als bevoegd gezag onder meer ondersteunen bij:
-Het beoordelen van akoestische onderzoeksrapportages.
-Het beoordelen van monitoringsplannen.
-Het opstellen van beleidsregels op het gebied van Bouwlawaai.

Wilt u meer weten over bouwlawaai? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

werkvelden

milieu

Gerelateerde projecten