Geluidwering van de gevel

Om personen in een gebouw tegen geluid van buiten te beschermen worden eisen gesteld aan de geluidwering van de gevel van het gebouw. De geluidwering die een gevel biedt, is afhankelijk van de opbouw van de gevel en de aard van het geluid waaraan de gevel wordt blootgesteld. In diverse wet- en regelgeving zijn voorschriften met betrekking tot de geluidwering van de gevel opgenomen. De benodigde gevelgeluidwering is afhankelijk van de vereiste binnenwaarde en de hoogte van de geluidbelasting ter plaatse van de gevel. De geluidwering van een gevel kan door middel van berekeningen of metingen worden vastgesteld.

Nieuwbouw
In afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012 is aangegeven waaraan de karakteristieke geluidwering van een nieuw te bouwen bouwwerk aan moet voldoen. Het Bouwbesluit stelt alleen voor geluidgevoelige functies, zoals woningen en onderwijsgebouwen voorschriften aan de  gevelgeluidwering. Voor andere functies, zoals kantoren, kunnen vanuit het oogpunt van kwaliteit in een programma van eisen voorschriften worden opgenomen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij het Handboek bouwfysische kwaliteit voor kantoren.

Geluidwering van de gevel berekenen
Op basis van de aangeleverde of berekende geluidbelasting op de gevel en de vereiste binnenwaarde wordt de benodigde geluidwering bepaald. Vervolgens wordt berekend of deze met de voorgestelde bouwkundige constructies kan worden gerealiseerd of dat aanvullende bouwkundige voorzieningen noodzakelijk zijn.

Bij bestaande gebouwen kan KuiperCompagnons door middel van een bouwkundige opname de bestaande gevelopbouw inventariseren en berekenen welke geluidwering aanwezig is.

Gevelgeluidwering meten
De gevelgeluidwering kan in veel bestaande situaties ook door middel van een meting worden vastgesteld. Deze meting wordt uitgevoerd door buiten het gebouw een geluidbron (luidspreker) te plaatsen en het geluidniveau op de gevel en in de achtergelegen ruimte te meten. Op basis van het verschil tussen deze meetwaarden kan – met inachtneming van de voorgeschreven correcties – de gevelwering worden bepaald.

KuiperCompagnons voert onder meer de volgende metingen uit:
-Nulmetingen ter bepaling van de aanwezige gevelwering.
-Oplevermetingen bij nieuwbouw.
-Controlemetingen na aanbrengen geluidwerende voorzieningen.

Wilt u voor uw project de gevelgeluidwering laten bereken of meten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.


werkvelden

milieu

Gerelateerde projecten