projecten › Handboek Kwaliteitsverbetering Buitengebied Westvoorne
01bouweninhetlandschap.jpg
02stappenplan.jpg
03deelgebiedenalledrietekstlabels.jpg
05dijklint.jpg
06duinlint.jpg
07zandlint.jpg
09inheemsebeplanting.jpg
10natuurlijkerf.jpg
11duurzaamerf2.jpg
12natuurdoeltypen.jpg
12verblijfsrecreatie.jpg
13landschapalsattractie.jpg

Handboek Kwaliteitsverbetering Buitengebied Westvoorne

Westvoorne – Als uitwerking van de Omgevingsvisie Westvoorne heeft KuiperCompagnons een Handboek Kwaliteitsverbetering opgesteld voor het landelijk gebied van de gemeente Westvoorne.

Met het handboek kan de gemeente partijen verleiden en stimuleren ontwikkelingen te starten waarmee versterking van de kwaliteit van het buitengebied wordt gerealiseerd. Daarbij gaat het niet alleen om ruimtelijke kwaliteit, maar ook om verhoging van de cultuurhistorische, natuur- en recreatieve waarden, om verduurzaming en om versterking en verbreding van de plattelandseconomie. Met veel beelden en korte tekstjes worden per deelgebied concrete aanbevelingen gedaan die initiatiefnemers kunnen gebruiken om een inrichtingsplan op te stellen. Als een initiatiefnemer veel aanbevelingen overneemt, moet hij/zij ervan uit kunnen gaan dat de gemeente akkoord gaat met het plan. Tegelijkertijd heeft de gemeente met het handboek een document in handen waarmee op kwalitatieve wijze beoordeeld kan worden of initiatieven bijdragen aan de gewenste kwaliteitsverbetering en dus of medewerking aan het plan kan worden verleend.

gerelateerde projecten