projecten › Omgevingsvisie en omgevingsplan Hillegom
omgevingsplanhillegom02kuipercompagnons.jpg
omgevingsplanhillegom01kuipercompagnonsj.png
omgevingsplanhillegomkuipercompagnons.jpg

Omgevingsvisie en omgevingsplan Hillegom

Hillegom – Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Hillegom de door KuiperCompagnons opgestelde Omgevingsvisie Hillegom 2030 ‘Heerlijk Hillegom - Duurzame (proef)tuin van Holland’ unaniem vastgesteld.

De raadsleden hadden veel complimenten over voor het mooie resultaat en het doorlopen participatieproces. Er was vooral veel waardering voor het doortrekken van de lijnen vanuit het rijke verleden van Hillegom (uit de tijd van de Heren Jan Six) naar de toekomst. Dit draagt niet alleen bij aan de trots van bewoners, maar vertaalt zich ook in een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. In dit verband was het mooi dat ook gelijk het Programma Duurzaamheid werd vastgesteld. Dat de omgevingsvisie zo breed gedragen wordt, was zo vlak voor de verkiezingen extra bijzonder en vooral een gevolg van het feit dat we de raadsleden (net als het college) vanaf het begin van het proces veelvuldig hebben betrokken middels informele en interactieve sessies. De Omgevingsvisie Hillegom 2030 is een zeer integrale visie met gebiedsgerichte inspiratie- en afwegingskaders. Voor initiatiefnemers is nu helder hoe zij kunnen bijdragen aan een Heerlijk Hillegom!

De omgevingsvisie is het resultaat van vele interne en externe sessies met inwoners (met bijzondere aandacht voor jongeren), maatschappelijke partijen, experts, raadsleden, het college en een brede afvaardiging van het ambtelijk apparaat. De ambtelijke projectgroep bestond uit een grote groep medewerkers vanuit RO, verkeer en vervoer, sociale zaken, de milieudienst (en GGD), de veiligheidsregio, het waterschap, enzovoort. Doordat we vroegtijdig de verschillende interne en externe stakeholders in het proces hebben betrokken, zijn we erin geslaagd een breed draagvlak te creëren. De opbrengsten van de sessies hebben wij gedurende het proces vertaald in een presentatie die steeds verder werd uitgebouwd en aangescherpt en uiteindelijk de contouren van de totale omgevingsvisie bevatte. Pas toen brede consensus over de inhoud was bereikt, hebben we de visie uitgeschreven, met beknopte en wervende teksten als ondersteuning van de beelden en (GIS-)kaarten. Van het boekje hebben we ook een gebruiksvriendelijke viewer/App gemaakt.

Parallel aan het opstellen van de Omgevingsvisie Hillegom 2030 is KuiperCompagnons ook gestart met het opstellen van het Omgevingsplan Hillegom Buitengebied en de Zanderij. In een breed samengestelde werkgroep van medewerkers van de gemeente Hillegom en ketenpartners als GGD Midden Holland, Omgevingsdienst West Holland, Veiligheidsregio Midden Holland en Hoogheemraadschap van Rijnland zijn de onderwerpen die in het omgevingsplan moeten worden geregeld bediscussieerd. Sommige keuzes konden direct worden opgenomen in het plan en andere moeten op bestuurlijk niveau lokaal of regionaal worden besproken. Uitgangspunt bij het opstellen van het omgevingsplan is een toekomstbestendige regeling door gebruik te maken van open normen en door te sturen op gebiedsdoelstellingen. Open normen hebben als voordeel dat de interpretatie per situatie kan verschillen en ook in de loop van de tijd kan worden bijgesteld. Na het opstellen van de concept regeling is er een aantal ‘botsproeven’ georganiseerd waarin concrete situaties die in de gemeente aan de orde zijn, worden getest. Aan de hand daarvan is een aantal wijzigingen doorgevoerd waarna de consultatieversie in juni 2019 is gepubliceerd. Vervolgens zal het plan vooruitlopend op de Omgevingswet als bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in procedure worden gebracht.

De vertaling van visie naar plan was een pilot in de Zomerimpuls van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ van het ministerie van BZK. Dit heeft geresulteerd in de factsheet ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’.

gerelateerde projecten