projecten › Onze ervaring met omgevingsplannen
Omgevingsplan.jpg

Onze ervaring met omgevingsplannen

Graag delen wij onze ervaringen met de Omgevingswet met u, omdat wij ervan overtuigd zijn dat die van groot belang zijn in het overbrengen van kennis.

Wij kunnen altijd putten uit de praktijk van het daadwerkelijk maken van omgevingsvisies en -plannen. Daarbij is van belang dat wij ons bij het ontwikkelen van producten rondom de Omgevingswet in de voorhoede bevinden en goed op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen.

OmgevingsplannenOmgevingsplan Lansingerland
De gemeente Lansingerland heeft ons gevraagd om voor een beperkt gebied (Lint-Zuid) een omgevingsplan te maken, met als doel na te gaan hoe dit planproces doorwerkt in de gemeentelijke organisatie. Voorlopig resultaat van de pilot is een omgevingsplan dat al heel concreet laat zien wat het betekent voor de gemeente om te werken volgens de Omgevingswet. Het omgevingsplan leidt tot een aanzienlijke vermindering van regelgeving, dwingt de gemeenteraad tot loslaten en maakt de noodzaak van cultuurverandering inzichtelijk. In het kader van de beleidscyclus op basis van uit Omgevingswet koppelen we telkens informatie terug uit het plan naar de gebiedsvisie waarmee we begonnen zijn.

Omgevingsplan Arkel
In de gemeente Giessenlanden hebben wij in samenwerking met Cleton & Com een vernieuwende aanpak gevolgd voor een organische gebiedsontwikkeling op een voormalig fabrieksterrein in Arkel. De bewoners van Arkel zijn daarbij bepalend geweest in het formuleren van de gebiedsvisie en de daarbij behorende ontwikkelingsregels. Dit voormalige fabrieksterrein is als het ware een experimenteergebied waar al 100% volgens de Omgevingswet wordt gewerkt met groot enthousiasme door alle participanten.

Omgevingsplan Hillegom
Met de gemeente Hillegom maken wij op dit moment niet alleen een omgevingsvisie maar ook een omgevingsplan voor het buitengebied. Formeel gezien zal het plan onder de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met de Crisis- en herstelwet (Chw) worden vastgesteld maar de mogelijkheden die de Chw al biedt worden wel ten volle benut om al zoveel mogelijk conform de Omgevingswet te werken. In de eerste helft van 2017 werken wij aan de inventarisatie en de nota van uitgangspunten en in de tweede helft van 2017 zal het plan worden opgesteld. Hierbij is van groot belang de aansluiting tussen visie en plan en de rol van de milieueffectrapportage daarin.

Omgevingsplan Lange Ruige Weide
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk werk sinds enige tijd aan het maken van een omgevingsplan voor het gebied Lange Ruige Weide. Dat gebied ligt ten zuiden van de A12 en omvat mede de kernen Waarder en Driebruggen. Bij het opstellen van het plan vervult KuiperCompagnons de rol van coach. Wij denken met de gemeente mee op momenten dat daaraan behoefte bestaat en wij verzorgen werksessies met het complete team dat aan het plan werkt. Ook in Bodegraven-Reeuwijk blijkt dat het onmogelijk is om zonder visie een goed plan te maken.

Omgevingsplan Nieuwe Wetering
In de gemeente Kaag & Braassem is pas heel recent gestart met een pilot omgevingsplan voor de kern Nieuwe Wetering. Doel in Kaag & Braassem is vooral te leren van het proces dat leidt naar een omgevingsplan. De gemeente heeft zich niet aangemeld voor de Crisis- en herstelwet maar wil pas vaststellen op het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden. Ook hier vervult KuiperCompagnons een coachingsrol al is die rol wel anders dan in Bodegraven – Reeuwijk waar men meer zelfstandig het plan maakt.

Omgevingsplan Rotterdam
Met de komst van de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente Rotterdam aangegeven eind 2017
te willen beschikken over een eerste versie van een omgevingsplan, een soort oefenplan. Dit oefenplan heeft tot doel na te gaan wat het opstellen van een omgevingsplan betekent voor de gemeentelijke organisatie als het gaat om deskundigheid en organisatie. Het is de bedoeling alle resultaten uit de oefensessie te verzamelen in een 'leerdocument' met knelpunten en aandachtspunten, als
leidraad voor het vervolgproces om uiteindelijk voor de gehele gemeente eenomgevingsplan op te stellen.

Onze ervaring met omgevingsvisies is te lezen op: Onze ervaring met omgevingsvisies

gerelateerde projecten