projecten › Onze ervaring met omgevingsvisies
OOgomgevingswetCopyrightKuiperCompagnons.png

Onze ervaring met omgevingsvisies

Graag delen wij onze ervaringen met de Omgevingswet met u, omdat wij ervan overtuigd zijn dat die van groot belang zijn in het overbrengen van kennis.

Wij kunnen altijd putten uit de praktijk van het daadwerkelijk maken van omgevingsvisies en -plannen. Daarbij is van belang dat wij ons bij het ontwikkelen van producten rondom de Omgevingswet in de voorhoede bevinden en goed op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen.

Omgevingsvisies


Omgevingsvisie Westvoorne
Hoewel de Omgevingswet pas op 1 januari 2021 van kracht wordt, hebben wij samen met de gemeente Westvoorne als één van de eersten in Nederland een omgevingsvisie opgesteld. De ‘Omgevingsvisie Westvoorne 2030; De tuin van de Rijnmond’ is juli 2016 vastgesteld. De ‘Omgevingsvisie Westvoorne 2030’ is geen vastomlijnd eindplan voor de toekomst, maar geeft de gewenste (integrale) ontwikkelstrategie aan voor de verschillende deelgebieden binnen de gemeente. Deze gebieden hebben ieder hun eigen identiteit en kwaliteiten. De ontwikkelrichtingen zijn steeds gericht op het behouden en verder versterken van deze identiteiten: nieuwe ontwikkelingen moeten de bestaande kwaliteiten verder versterken. Een dynamisch uitvoeringsprogramma met concrete projecten draagt bij aan het daadwerkelijk realiseren van de visie.

Handboek kwaliteitsverbetering Westvoorne en Brielle
De omgevingsvisie biedt het raamwerk waarbinnen de gemeente de komende jaren sectoraal beleid verder zal uitwerken. De visie is dan ook meer op te vatten als een proces dan als een statisch document. Het gaat erom dat de verschillende disciplines veel meer met elkaar gaan samenwerken en dat de gemeente ‘de boer op gaat’ om particulieren te verleiden tot en te helpen bij initiatieven. Zo hebben we voorgesorteerd op de nieuwe, meer faciliterende en enthousiasmerende rol van de gemeente. Daarnaast hebben wij de bijeenkomsten met de interne en externe betrokkenen begeleid, onder meer door het organiseren van interactieve sessies met de raad en - om ook jongeren erbij te betrekken - de jeugdraad. De vernieuwing zit in Westvoorne ook in de uitwerking van de omgevingsvisie in het ‘Handboek kwaliteitsverbetering buitengebied’ (inmiddels ook voor de gemeente Brielle), waarmee de gemeente partijen kan verleiden en stimuleren ontwikkelingen te starten waarmee versterking van de kwaliteit van het buitengebied wordt gerealiseerd.

Omgevingsvisie Hillegom
Momenteel werken we aan de omgevingsvisie voor de gemeente Hillegom. Hier passen we de methodiek ‘OOg voor de omgeving’ toe. Het projectteam is analoog aan de segmenten van het OOg samengesteld met medewerkers vanuit RO, verkeer en vervoer, sociale zaken, de Milieudienst (en GGD) en het Waterschap. Verder trekken wij alles uit de kast om burgers te laten participeren. De omgevingsvisie ‘Heerlijk Hillegom; duurzame (proef)tuin van Holland’ was samen met het omgevingsplan buitengebied Hillegom, waar wij parallel aan werken, Pilot in de Zomerimpuls van het programma Aan de slag met de Omgevingswet (ministerie), wat heeft geresulteerd in de Factsheet ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’.

Omgevingsvisie Staphorst
In Staphorst is het integraal werken nog verder doorgetrokken: hier is de expliciete doelstelling dat de omgevingsvisie wordt opgesteld voor het fysieke èn het sociale domein. Daarom is de omgevingsvisie ‘Staphorst; voor elkaar!’ pilot in de Tweede tranche Pilots omgevingsvisie van het ministerie. Het is frappant te zien hoezeer de stijlen van die gemeenteraden uiteenlopen: daar waar in Hillegom het adagium geldt ‘eerst het eigen huis op orde, dan pas naar buiten’ zijn raadsleden in Staphorst voorzichtig om te veel te sturen voordat zij bewoners hebben gehoord.

Omgevingsvisie Marathonweg Vlaardingen
In Vlaardingen werken we aan de omgevingsvisie voor de Marathonweg. Gezondheid en een goede verkeersafwikkeling staan hier centraal. Het OOg heeft hier goede diensten bewezen, vooral in de dialoog met de bevolking.

Onze ervaring met omgevingsplannen is te lezen op: Onze ervaring met omgevingsplannen

gerelateerde projecten