Stikstofdepositie

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) bepaalt dat nieuwe economische activiteiten (of uitbreiding van bestaande) in en rond Natura 2000-gebieden moeten worden getoetst op hun effect op de natuur. Een toename van stikstofdepositie (door NH3 en NOx) op Natura 2000-gebieden kan tot op grote afstand van een ruimtelijke ontwikkeling optreden. Dat betekent dat voor veel ontwikkelingen onderzocht dient te worden of significante negatieve effecten optreden op habitats en leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden. Daarbij kan het gaan om uitbreiding van agrarische bedrijven, maar bijvoorbeeld ook om woningbouw en recreatieve en industriële ontwikkelingen. Bij veel ontwikkelingen is ook de toename van het aantal verkeersbewegingen van belang.

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor het tijdvak 2015-2021 in werking getreden, dat ‘depositieruimte’ biedt voor nieuwe economische ontwikkelingen. Om aanspraak te kunnen maken op deze ‘ontwikkelingsruimte’ dient met het reken- en registratie-instrument AERIUS te worden berekend of door een ontwikkeling een significante toename aan stikstofdepositie op habitats/leefgebieden in Natura 2000-gebieden optreedt. KuiperCompagnons kan voor u deze AERIUS-berekening uitvoeren en u in planologisch-juridisch opzicht adviseren over de gevolgen voor het planproces. Ook kunnen wij voor u de eventueel benodigde melding in AERIUS verzorgen en een Nbw-vergunning aanvragen.


Gerelateerde projecten