projecten › Structuurvisie Loon op Zand
04DSC5303lichter.jpg
03471schetsenstructuurvisieKaatsheuvel.jpg
Untitled1.jpg
05VogelvluchtEftelingdefLR.jpg

Structuurvisie Loon op Zand

Loon op Zand – De door KuiperCompagnons opgestelde Structuurvisie Loon op Zand bestaat uit twee delen. Een deel met de structuurvisie en deel met een uitvoeringsprogramma.

Deel A bevat de daadwerkelijke visie met het kader voor de middellange termijn (tot 2030). Deel B bestaat uit een uitvoeringsprogramma, een ‘projectenplan’, dat flexibeler van aard is en (indien gewenst of noodzakelijk) periodiek kan worden aangepast.

In de visie vormen de verschillen in sfeer en identiteit binnen de gemeente het vertrekpunt van de ruimtelijke koers voor de komende jaren. De karakteristieken van de verschillende deelgebieden in het buitengebied en van de drie dorpen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer vormen samen een raamwerk dat dient als kapstok voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Voorwaarde voor elke ontwikkeling is dat deze past bij de sfeer en identiteit van de plek. Zo dragen ontwikkelingen bij aan het behoud of de versterking van de verschillende identiteiten.

Het is – onder de huidige economische omstandigheden – niet realistisch dat alle projecten die voortkomen uit de in de visie uitgezette koers op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. De gemeente heeft daarom een beperkt aantal projecten gekozen waar ze ook echt prioriteit aan geeft. Daarom hebben we samen met de gemeente in het projectenplan aangegeven hoe tot uitvoering kan worden gekomen door aan te geven:

wat de rol is van de gemeente en van andere betrokken partijen (passief of actief);
wat de te nemen stappen zijn en de te verrichten onderzoeken;
wat de randvoorwaarden zijn;
hoe de financiering en eventueel kostenverhaal eruitzien.

Daarnaast hebben we per project aan de hand van aantrekkelijke schetsen en referentiebeelden uitgangspunten voor de gewenste ontwikkelingsrichting geformuleerd. We hopen zo andere overheden en particulieren te enthousiasmeren, te verleiden en te inspireren en partijen als het ware uit te nodigen te komen met initiatieven en investeringen. Op die manier kan de gemeente een betere invulling geven aan haar nieuwe rol: regie en uitvoering waar nodig, zeggenschap voor burgers en ondernemers waar mogelijk. Zo geeft de Structuurvisie Loon op Zand meer dan alleen een wensbeeld. De visie geeft een heldere richting op weg naar realisatie van de ambities!

gerelateerde projecten