Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder stelt regels om geluidhinder te voorkomen of te beperken ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid. De Wet geluidhinder hangt nauw samen met de Wet milieubeheer en het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De Wet geluidhinder heeft betrekking op de volgende bronsoorten:
-Wegverkeerslawaai
-Railverkeerslawaai
-Industrielawaai
-Andere geluidzones
-Cumulatie van deze bronsoorten

De Wet geluidhinder geeft aan welke zone (aandachtsgebied) rond de betreffende bron geldt. Daarnaast zijn in de Wet per bron grenswaarden voor de geluidbelasting ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen opgenomen.

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder
In de Wet geluidhinder is beschreven wanneer een akoestisch onderzoek noodzakelijk is. Zo geldt een onderzoeksplicht bij de realisatie of wijziging van een bron, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe weg of bij een wijziging van de zone rondom een industrieterrein. Ook geldt een onderzoeksplicht bij de realisatie van een nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen een zone.

De adviseurs van KuiperCompagnons hebben ruimschoots ervaring met het uitvoeren van akoestische onderzoeken voor zowel gemeentes, overheden, ontwikkelaars en bedrijven. Zo kunnen wij u ondersteunen bij:
-Wegverkeerslawaai: berekenen geluidbelastingen, aanleg van nieuwe wegen, geluidsanering
-Railverkeerslwawaai: berekenen geluidbelastingen
-Industrielawaai: berekenen geluidbelastingen, zonebeheer, herzonering, akoestisch onderzoek individueel bedrijf
-Cumulatie: Wet geluidhinder, methode Miedema

Cumulatie
Bij het besluit om een hogere waarde vast te stellen moeten burgemeester en wethouders de gecumuleerde geluidbelasting meenemen in de bestuurlijke afweging. De cumulatieve geluidbelasting is van belang wanneer sprake is van een relevante blootstelling aan meer dan één geluidsbron. In hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is voorgeschreven op welke wijze de cumulatieve geluidbelasting berekend moet worden.
Naast het bereken en in tabelvorm presenteren van de gecumuleerde geluidbelasting beschikt KuiperCompagnons ook over de mogelijkheid om deze visueel voor u te presenteren met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS).

Heeft u een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder nodig? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.


Gerelateerde projecten