projecten › ZonneWIJzer, Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden
GeldersezonnewijzerKuiperCompagnons01.jpg
GeldersezonnewijzerKuiperCompagnons02.jpg
GeldersezonnewijzerKuiperCompagnons03.jpg
GeldersezonnewijzerKuiperCompagnons04.jpg
GeldersezonnewijzerKuiperCompagnons05.jpg
GeldersezonnewijzerKuiperCompagnons06.jpg
GeldersezonnewijzerKuiperCompagnons07.jpg

ZonneWIJzer, Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden

Gelderland –

De ZonneWIJzer is een handreiking vol met tips en aanbevelingen om tot een goed ontwerp voor een grond- of watergebonden zonneveld te komen. De ZonneWIJzer geeft handvatten voor een goede ruimtelijke inpassing, rekening houdend met landschappelijke en ecologische karakteristieken. Ook maakt de ZonneWIJzer mogelijke functiecombinaties inzichtelijk, zoals met agrarisch grondgebruik, waterberging of recreatie. De ZonneWIJzer doet geen uitspraak of en waar zonnevelden moeten worden ontwikkeld, maar brengt in beeld hoe zonnevelden een plek kunnen krijgen in het stedelijk gebied, langs de infrastructuur en in de verschillende landschappen van de Gelderse streken.

Uitgangspunt van de ZonneWIJzer is een integrale benadering van zonnevelden, gericht op behoud of ontwikkeling van de Gelderse (landschappelijke en ecologische) kwaliteiten. Voor landschappen waar het creëren van meerwaarde niet mogelijk is, geeft de ZonneWIJzer geen bouwstenen voor de inpassing van zonnevelden.

De ZonneWIJzer bestaat uit drie delen. Het deel ‘Techniek’ geeft achtergrondinformatie over de technische elementen en de variaties in opstellingen van zonnevelden. Het deel ‘Inpassing en inrichting’ reikt algemene bouwstenen aan voor landschappelijke inpassing en het creëren van ecologische meerwaarde en het beschrijft kansen voor meervoudig ruimtegebruik. Het deel ‘ZonneWIJzers’ geeft specifieke landschappelijke bouwstenen en ecologische principes voor inpassing van zonnevelden in de Gelderse landschappen.

De ZonneWIJzer is opgesteld door KuiperCompagnons in nauwe samenwerking met Urban Synergy en ECN-part of TNO. Het Lab uit Arnhem heeft de grafische vormgeving verzorgd. De opdracht is uitgevoerd op initiatief van de tafel Ruimte van het Gelders Energieakkoord (GEA).

De tafel Ruimte richt zich op het agenderen van en adviseren over de ruimtelijk opgaven die voortkomen uit de klimaatambities in Gelderland. Aan de tafel Ruimte zitten vertegenwoordigers van Wageningen University & Research, het Gelders Genootschap, Alliander, De Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM), Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland (tevens opdrachtgever).

De interactieve pdf kunt u hier downloaden.

Projectnieuws
gerelateerde projecten