Transformatie van Gebieden

Nederland bestaat bij de gratie van vooruit denken, investeren in onze leefomgeving en samenwerken. Zo is ons land gewonnen op het water. Optimisme en geloof in de maakbaarheid van de eigen leefomgeving. In de polder is iedereen gelijk en zijn we van elkaar afhankelijk.

KuiperCompagnons is sterk in het oplossen van problemen door het opstellen van breed gedragen, integrale, beeldende visies en concepten die sterk uitvoeringsgericht zijn. Wij hebben - als één van de weinige bureaus in Nederland - brede ervaring in het bij elkaar brengen van thema’s en belanghebbende partijen om zo kansen te identificeren en opgaven aan elkaar te koppelen (1+1=3). We creëren draagvlak onder de betrokken partijen en de gremia van politiek, ambtenaren, ontwikkelaars, bewoners, ondernemers en belangenverenigingen.

We stellen de koers voor een gebied op met kaders waaraan ontwikkelingen moeten voldoen om bij te dragen aan die koers. We verleiden, enthousiasmeren en ondersteunen initiatiefnemers met inspirerende (voor)beelden en bouwstenen. Cruciaal is dat we een inspirerende visie kunnen combineren met een concrete uitvoeringsparagraaf, met uitvoeringsprojecten en prioritering en kostenraming daarbij.

Wilt u meer weten? Mail of bel dan met:
Martijn Niehof
mniehof@kuiper.nl
06 511 540 24
Maarten van Vuurde
mvanvuurde@kuiper.nl
010 752 5235