verbeelding van het thema groene stedelijke omgeving binnen het programma Zuidwest Den Haag

Omgevingswet

Gedreven door een verantwoordelijkheid voor deze en volgende generaties doen wij ons best het werken onder de Omgevingswet bij te laten dragen aan een gelukkig, gezond en duurzaam leven. De omgevingswet biedt namelijk een uitgelezen kans om beleid en regels voor de fysieke leefomgeving te maken die wendbaar zijn waar dat gewenst is en beschermend waar nodig. Zo zorgt de integratie van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving in een omgevingsvisie en de vertaling daarvan in een omgevingsplan voor een consistente en voorspelbare overheid.
De bredere reikwijdte (meest opvallend daar waar het gaat om de milieuaspecten) eist van gemeenten dat in de omgevingsvisie veel duidelijkere, gebiedsgerichte keuzes worden gemaakt dan gebruikelijk is in de huidige structuurvisies. Onder de Omgevingswet kan bijvoorbeeld niet meer worden volstaan met het streven naar een ‘goed woon- en leefklimaat’ in een visie. Er zal per gebied moeten bepaald wat dat goede woon- en leefklimaat is (en vooral: waarom). Als die keuzes helder in de visie worden verwoord, kan op basis daarvan het omgevingsplan er voor zorgen dat er ook daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het beleid.

Dat is voor veel gemeenten een flinke uitdaging. Wij bieden gemeenten ondersteuning in de gehele beleidscyclus: van een omgevingsvisie via een omgevingsplan en programma’s naar monitoring van de effecten die vervolgens weer als input dienen voor een nieuwe versie van de omgevingsvisie. Bij een aantal gemeenten werken we binnen de beleidscyclus tegelijkertijd aan meerdere kerninstrumenten van de wet.

Wij ondersteunen ontwikkelaars door hun projecten te onderbouwen ten behoeve van een buitenplanse omgevingsvergunning of bij het opstellen van een (deel)omgevingsplan voor de beoogde ontwikkeling.

De breedte van KuiperCompagnons - van architectuur en stedenbouw tot juridische dienstverlening - zorgt ervoor dat integraal werken onze tweede natuur is. De Omgevingswet helpt om die kennis en vaardigheden nog beter in te zetten, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven.

voorbeeldprojecten